Virtuális Evangelizációs közösség

Az Oltáriszentség (Eucharisztia) kenyér és bor formájában Krisztus teste és vére. Ezt az utolsó vacsorán alapította amikor vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és ezekkel a szavakkal adta nekik:"Vegyétek, ez az én testem." Majd fogta a kelyhet, hálát adott, odanyújtotta nekik. Mindnyájan ittak belőle. Ő pedig így szólt: "Ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért kiontatik. Bizonny mondom nektek, hogy nem iszom többé a szőlő terméséből addig, amíg majd az újat nem iszom az Isten országában." Mk 14,22-25

Az Eucharisztia - a legnagyobb csoda és a mi Urunk Jézus Krisztus vére  által szerzett megváltás leghatékonyabb emlékezete - mint áldozat s mint szentség maradéktalanul megvalósítja és a kegyelem erejével támogatja az Egyház egységét. Kimondhatatlan örömmel árasztja el az Egyházat, ugyanakkor táplálja a hívők jámborságát és serkenti őket a tökéletességre való törekvésükben.

Ki járulhat hozzá?

Minden megkeresztelt járulhat ehhez a Szentséghez. Általában már gyermekorban lehetséges ez a megfelelő hittani oktatás és ismeretek után. Ha valaki esetleg felnőt ként keresztelkedik meg akkor mind a  beavató Szentséget megkapja. (Keresztség, Bérmálás, Oltáriszentség)

Hogyan járulhatunk hozzá méltóan?

Ha nincs súlyos bűnünk (vagy sok kicsi) akkor lehetséges ez. Bűn esetén elöszőr megkell azokat gyónni. Példa: Ha pl szándékossan vasárnapi vagy ünnepi misét muaszt valaki akkor azt előbb gyónja meg.

Szentségimádásokról

Van amikor a templomban ki van téva az Oltáriszentség az oltárra és a hívek előtte imádkoznak Szentségimádásnak hívjuk. De nem szükséges, hogy ki legyen rakva, lehet ugy is, hogyha a Tabernákulumba van.

Ne feledjük, hogy Szentáldozáskor a pap által átváltoztatott kenyér (ami r. Katolikusoknál ostya formájában van) és bor azzal egyenlő amit Jézus az utolsó vacsorán alapított.

Egy kis érdekesség

Mindezt figyelembe véve, az Egyház iránti gondoskodástól indítva, II. János Pál pápa „Mane nobiscum” apostoli levelével 2004. októberében elrendelte az Eucharisztia évét. Ennek az évnek az a célja, hogy az Oltáriszentség imádó tisztelete elmélyüljön közösségi és egyéni, liturgikus és magán formában egyaránt.

Annak érdekében, hogy ebben az évben a hívők buzgósága növekedjék, a hit csodálatos misztériuma iránti szeretetük erősödjék, s hogy minél  több lelki gyümölcshöz jussanak általa, a Szentatya 2004. december 17-én az Apostoli Penitenciária elöljáróinak adott kihallgatás alkalmával búcsúkkal gazdagította az Oltáriszentség imádásának alábbi gyakorlatait:

1. A szokásos feltételek mellett teljes búcsút nyerhet minden hívő, aki áhítattal részt vesz ünnepélyesen kihelyezett vagy a tabernákulumban őrzött Oltáriszentség előtt végzett szentségimádási ájtatosságon. 

2. A szokásos feltételek mellett teljes búcsút nyerhetnek azok, akik a nap végén a tabernákulumban élő Úr Krisztus előtt imádkozzák el a vesperást és a kompletóriumot.  Ezt a búcsút elnyerhetik mindazok, akik kötelesek a zsolozsmát végezni (klerikusok, szerzetesek, apostoli társaságok tagjai), de azok is, akik személyes buzgóságból végzik a zsolozsmát.

3. Azok a hívők, akiket betegség vagy bármi más komoly ok akadályoz abban, hogy templomban vagy kápolnában meglátogassák az Oltáriszentséget, otthon is vagy bárhol el-nyerhetik a teljes búcsút, ha minden bűnös ragaszkodást megtagadva és felindítva a szándékot, hogy amint lehet, elvégzik szentgyónásukat és megáldoznak, lélekben szentséglátogatást végeznek (azaz hívő szívvel rágondolnak az Oltáriszentségben jelen lévő Jézusra és lélekben imádják Őt), a Szentatya szándékára elimádkozzák a Hiszekegyet, Mia-tyánkot, Üdvözlégyet, s hozzácsatolnak egy röpimát a szentségi Jézushoz (pl. „Dicsértessék és áldassék a legméltóságosabb Oltáriszentség most és mindörökké").

4. Akik ennyire sem képesek, úgy nyerhetik el a teljes búcsút, hogy őszinte vággyal csatlakoznak azokhoz, akik a fenti módokon teljesítik a szükséges feltételeket; és felajánlják az irgalmas Istennek betegségüket és bajaikat, és szándékukban áll, hogy amint lehet, teljesítik a teljes búcsú szokásos feltételeit.

A lelkipásztorkodó papok, főleg a plébánosok a legmegfelelőbb módon tájékoztassák a híveket az Egyháznak ezen üdvös intézkedéséről. Legyenek nagylelkűek a gyónási lehetőségek felkínálásában, s előre meghatározott időpontokban vezessenek közösségi szentségimádási ájtatosságot.

A katekézisben buzdítsák a híveket, hogy gyakran és nyíltan tegyenek tanúságot az Oltáriszentség hitéről és imádásról, ahogyan ez a Búcsúk kézikönyvében a 4. általános búcsúengedélyben s a 7., 8. és 27.  pontban olvasható.

A jelen Dekrétum az Eucharisztia évében van érvényben attól a naptól kezdve, amelyen a L'Osservatore Romano-ban megjelenik. 

Kelt Rómában, az Apostoli Penitenciária székhelyén, 2004. december 25-én, a mi  Urunk Jézus Krisztus születésének ünnepén                              Forrás: www.katolikus.hu

 

Most pedig nézzük meg mi a búcsú (röviden)

Aki teljes búcsút nyer azt nyeri el, hogyha meghal nem kell a tisztítótűzben a bűneiért szenvednie. Ezt megholtakért is fellehet ajánlani.

vissza a címoldalra

E-mail:
Jelszó:
 Regisztráció
Elfelejtett jelszó
 
 


peterpal.lapunk.hu címoldaláraLap tetejéreOldaltérképHirdess oldalainkon!
ingyen honlap
Powered by lapunk.hu - Legyen neked is egy ilyen oldalad ingyen!